SVEIKATOS AKADEMIJA Akademijoje (mindfulness)

Renginio informacija

  • 2020-02-14
  • 18:00 - 19:00
  • +37067155409

„Mindfulness“ užsiėmimas – tai dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra. Šis me­to­das ži­no­mas jau ke­lis tūks­tan­čius metų, o da­bar jis jau moks­liš­kai pa­grįs­tas ir sėk­min­gai tai­ko­mas psi­cho­lo­gi­jo­je, sie­kiant su­si­do­ro­ti su stre­su. Taip pat šis metodas tinkamas visiems, norintiems geriau suvokti save ir savo jausmus, lavinti kūrybingumą, pagerinti darbo našumą bei bendrą gyvenimo kokybę.

Užsiėmimas vyks pikniko pievoje.